مقدمه :
نظربه اینکه هدف کلی وزارت کشور هماهنگ ساختن فعالیتهای سازمانهای دولتی وملی در سراسر کشور و تعمیم دموکراسی و حفظ نظم و امنیت عمومی و فراهم آوردنموجباتی است که اجرای سیاست عمومی دولت را امکان پذیر سازد ، و چون انجاماین وظایف در استانها و شهرستانها و بخشها بعهده استانداران و فرمانداران وبخشداران محول شده است ، لذا این مجموعه اختصاصاً در مورد وظایف عمدهفرمانداران و بخشداران تهیه گردید تا فرمانداران و بخشداران با شناخت بهتر وبیشتر نسبت به این وظایف ، در تحقق مفاهیم انقلاب سازنده ملت ، در حوزهمأموریت خود نقشی فعال و مؤثر داشته باشند.
انجاماین وظایف با ایمان و علاقه کامل و همراه با یک برنامه صحیح و زمان بندیشده باعث آن خواهد شد که فعالیتهای مختلف اجتماعی ، سیاسی ، اقتصادی ،عمرانی و فرهنگی در راه تحقق اهداف انقلاب راستین ایران بطور مداوم پیگیریشود.
فرماندارانو بخشداران باید با اهتمام هر چه بیشتر مردم را به خود یاری و مشارکتاجتماعی تشویق و ترغیب نمایند و با نظارت مستمر بر اداره امور و ایجاد محیطصمیمانه و انسانی در روابط اداری و اجتماعی ، در بالا بردن میزان کارایی وبازدهی سازمانهای محلی ساعی و کوشا باشند.
درانجام انتخابات و تشکیل انجمنها و شوراهای مربوط نیز باید کمال دقت و بیطرفی را اعمال نمایند تا نمایندگان واقعی مردم بدون هیچ گونه رادع و مانعیانتخاب گردند .
دراین مجموعه وظایف فرمانداران برای سهولت مراجعه تحت عناوین مختلف تشریحشده است . وظایف فرمانداران در مورد انتخابات و شهرداریها ، اختصاصاً درپیوستهای شماره (1) و شماره (2) درج گردیده است .

وظایف فرماندار :

فرماندار در حوزه ماموریت خود ( شهرستان ) در حدود قوانین و مقررات عهدار انجام وظایف زیر می باشند :

حفظ سیاست عمومی دولت :

1-حفظ سیاست عمومی دولت در حوزه ماموریت و فراهم آوردن موجبات لازم برایاجرای صحیح آن در هر مورد که مصالح سیاسی کشور ایجاب کند که سازمانهایدولتی از خط مشی یا اصول خاصی پیروی نمایند ، مراتب به فرمانداران ابلاغخواهد شد . در این صورت فرامانداران موظف به اجرای دقیق این دستورها خواهندبود .
امور اجتماعی و اقتصادی و عمرانی :
2- مراقبت کلی در بهبود و پیشرفت اوضاع و احوال اجتماعی و اقتصادی محل و نظارت و مراقبت کلی در اجرای برنامه ها و طرحهای عمرانی محل

-  مراقبت در ابلاغ و اجرای قوانین و مقررات و آئین نامه های مربوط به رفاه و آسایش عمومی ، امور ایمنی و امور مختلف شهری
4- بررسی نیازمندیهای مالی شورای شهرستان و اقادام در تامین آنها از طریق مراجع مربوط
5- ایجاد هماهنگی بین شوراها و مراجع مختلف حوزه ماموریت برای پیشبرد برنامه های در دست اجرا
6- مراقبت در پیشرفت و حسن جریان امور سازمانها و جمعیتهای خیریه
7-  بررسی و تهیه پیشنهادهای لازم در مورد ایجاد موسسات عام امنفعه
8-  نظارت بر تامین خوار و بار و مراقبت در فراوانی و مرغوبیت آن
9- رسیدگی به شکایات رسیده و ارجاع آنها به سازمانهای مسئول
10-تشویق و ترغیب مردم به مشارکت در امور محلی بویژه در مورد پاکسازی محیطشهروده و اهتمام در اجرای قوانین و مقررات مربوط به واگذاری کار مردم بهمردم
11-  تهیه و پیشنهاد طرحها و برنامه های انتشلراتی مناسب برای ارائه فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی و عمرانی محل
12- بررسی جراید و برنامه های رادیو و تلویزیون در مورد فعالیتهایی که در محل انجام می شود و مراقبت در انعکاس صحیح این فعالیتها امور انتظامی
13-دریافت گزارشهای لازم در مورد وقایع و اتفاقات روز از مقامات انتظامی محل وصدور دستورهای مقتضی و قانونی به مقامات مزبور با توجه به ماده 15 قانونقانون تقیسمات کشوری مصوب آبانماه 1316
14- تهیهو تنظیم مقررات انتظامی لازم در مورد اوضاع اجتماعی و تامین رفاه اهالیشهرستان حفظ اموال عمومی و آثار ملی ، در حدود قوانین و مقررات مربوط
15- انجام وظایفی که به موجب قانون وظیفه عمومی بعهده فرمانداران محول است
16- اقدام لازم به منظور حفظ امنیت اجتماعی و تشکیل کمیسیونهای مربوط طبق مقررات

 

17- اقدام لازم و مراقبت در مقابله با سیل و آتش سوزی و حوادث و اتفاقات غیر مترقبه طبق مقررات و دستورهای صادر شده 
18- گزارش اتفاقات مرزی ( در مورد فرمانداریهای نقاط مرزی ) با توجه به دستورالعمل های صادر شده امور آموزشی و فرهنگی و بهداشت 
19- مراقبت در پیشرفت امور آموزشی محل و جلب همکاری اهالی برای پیکار با بیسوادی 
20- مراقبت در پیشرفت امور فرهنگی و امور مربوط به تربیت بدنی و پیشاهنگی 
21- نظارت کلی بر بهداشت و بهداری محل 
22- اعلام فوری شیوع بیماریهای واگیر به استانداری و سازمانهای مسئول امور اداری و شهرداری 
23- ایجاد هماهنگی بین فعالیتها و اقدامات اداری و سازمانهای دولتی و محلی و مراقبت در اموری که توسط ادارات و سازمانهای مزبور انجام می شود 
24- نظارت در مسائل مربوط به رفاه کارکنان دولت در سطح شهرستان 


25- بررسی و مراقبت در مورد اموزش ضمن خدمت کارکنان فرمانداری و بخشداریها و شهرداریها در حوزه مأموریت و ارائه پیشنهادهای لازم برای بالا بردن سطح مهارت و کارایی آنان 
26-  تشکیل شورای اداری شهرستان و نظارت بر اجرای مصوبات آن طبق مقررات 
27- مراقبت بر حسن اجرای امور اداری فرمانداری و انجام سریع و دقیق این امور 
28- بررسی و ارائه پیشنهاد در مورد ایجاد واحدهای دولتی مورد نیاز در محل 
29-  نظارت بر امور شهرداریها و بررسی و اظهار نظر در مورد مصوبات انجمنهای شهر در حوزه مأموریت طبق قوانین و مقررات مربوط 
30- اهمّ اقداماتی که در این زمینه بعهده فرمانداران محول گردیده در پیوست (1) درج شده است 
31- گزارش وقایع عمده شهرستان به استانداری و مقامات مربوط انتخابات 
32- انجام انتخابات مجلس شورای اسلامی حوزه مأموریت طبق قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورهای صادر شده 
33- انجام انتخابات شوراهای شهر و شهرستان در حوزه مأموریت طبق قوانین و مقررات و آئین نامه ها و دستورهای صادر شده 
34- انجام سایر انتخابات در حوزه مأموریت طبق قوانین و مقررات مربوط . اهّم اقداماتی که در مورد انتخابات بعهده فرمانداران محول گردیده درپیوست شماره (2) درج شده است 
آشنایی به حوزه مأموریت 
35-  تهیه و جمع آوری اطلاعات و آمارهای لازم در مورد شناخت حوزه مأموریت 
36- کسب اطلاعات در مورد شخصیتهای محلی و وضع و موقعیت آنان 
37-  سرکشی مرتب به کلیه بخشها و واحدهای واقع در حوزه مأموریت و کسب اطلاعات از نیازمندیهای ساکنان بخشها و روستاها و اقدام لازم در تأمین خواسته های انان طبق مقررات 
متفرقه 
38- تشکیل شوراها ، انجمنها ، کمیسیونها ، کمیته ها و هیئتهای لازم در محل طبق قوانین و مقررات مربوط و مراقبت در انجام وظایف آنها 
39- انجام وظایفی که طبق مقررات در مورد انحادیه ها ، باشگاهها و مجامع عمومی به عهده فرماندار محول شده است و مراقبت در امور مجامع مزبور 
40- نظارت کل بر حفظ ابنیه و آثار اسلامی و ملی و باستانی 
41- مراقبت در امور مربوط به راهنمایی و رانندگی و نظم ترافیک شهر و امور مربوط به مؤسسات حمل و نقل در حدود قوانین و مقررات آئین نامه های مربوط 
42- انجام وظایف مربوط به برگزاری اعیاد مذهبی 
43- فراهم کردن تسهیلات و تشریفات لازم در موقع بازدید شخصیتهای داخلی و خارجی از حوزه فرمانداری طبق دستور مقامات مرکزی 
44- مراقبت در امور مربوط به نمایندگی کنسولی ، ازدواج اتباع بیگانه با تباع ایرانی ، قبول تابعیت ، ترک تابعیت ، پناهندگان ، مهاجرین ، استملاک و همچنین رفت و آمدها و فعالیتهای اتباع بیگانه و ارسال گزارشهای لازم در موارد فوق به استانداری مقامات مربوط 
45- مراقبت در حسن جریان امور مربوط به ثبت احوال در حوزه فرمانداری 
46- نظارت در امور جهانگردی و جلب سیاحان در حدود مقررات 
علاوه بر موارد فوق ، فرماندار عهده دار انجام وظایف و تکالیفی که ممکن است طبق قوانین و مقررات دیگر بعهده وی محول شود نیز خواهد بود
سایر موارد طبق دستور مقامات مافوق و براساس مقررات انجام شود

پیوست شماره (1)

اهمّ وظایف فرماندار در مورد شهرداریها 
1- تشکیل مرتب شورای عمرانی شهرستان برای اجرای وظایف مقرر ، و هماهنگ کردن فعالیتهای عمرانی دستگاهها و سازمانهای اجرایی ، در سطح شهرستان 
2- نظارت در امور شهرداریهای حوزه فرمانداری طبق قانون شهرداری و دستورالعملهای صادر شده 
3-  بررسی و اظهار نظر در مورد پیشنهادهای شهرداریهای تابع بمنظور اجرای صحیح قانون شهرداری و آئین نامه های مربوط 
4- رسیدگی و اظهارنظر در مورد میزان عوارض پیشنهادی شهرداریهای فاقد شورای شهر 
5- بررسی و اظهارنظر در مورد مصوبات شواری شهر طبق مقررات 
6- مراقبت در حسن اجرای مقررات و قوانین مربوط به شهرداریهای تابعه 
7- بررسی و اظهارنظر در مورد تغییرنام ، تأسیس و انحلال شهرداریهای تابع بر اساس مقررات 
8- اقدام در مورد رسیدگی با شکایات دریافتی از اشخاص و مؤسسات و ادارات در مورد شهرداریها 
9- اقدام در ایجاد تسهیلات لازم برای شهرداریهای تابعه بمنظور استفاده صحیح از اعتبارات عمرانی 
10- مراقبت در تأمین ارزاق و نیازمندیهای عمومی از طریق شهرداریها 
11- مراقبت در اجرای برنامه های عمرانی شهرداریها 
12- بررسی و اظهارنظر در مورد طرحهای سازمانی و تشکیلاتی شهرداریهای تابعه و سازمانهای وابسته به آنها 
13- بررسی و اظهارنظر درباره صلاحیت شهرداران تابعه و پبشنهاد صدور احکام مربوط به انتصاب آنان به وزارت کشور یا استاندار 
14- رسیدگی به شکایات مربوط به عوارض از طریق تشکیل کمیسیون موضوع ماده 8 قانون نوسازی و عمران شهری و ماده 77 قانون شهرداری 
15- برسی و اظهار نظر در مورد نقشه های هادی شهرهای تابعه براساس استانداردهای شهرسازی و نظارت بر اجرای صحیح نقشه های هادی و جامع شهرها که به تصویب سازمانهای مربوط رسیده باشد 
16-  نظارت و مراقبت کلی بر نرخها و اقدام لازم بمنظور جلوگیری از افزایش بی رویه قیمتها طبق مقررات 
17- اظهار نظر در مورد بودجه و نظارت بر هزینه های شهرداریها و سازمانهای تابعه و وابسته به انها و همچنین اظهارنظر نسبت به میزان بخشودگی عوارض نوسازی در حوزه فرمانداری براسا ضوابط و دستورالعملهای صادر شده 

پیوست شماره (2) 

اهمّ وظایف فرماندار در زمینه انتخابات 
1-  تهیه مقدمات انتخابات مجلس شورای اسلامی و شوراهای شهرستان و شهر در حوزه فرمانداری 
2- فراهم کردن وسایل و تجهیزات لازم جهت انتخابات مجلس شورای اسلامی در حوزه انتخابی و توزیع آنها بین حوزه های فرعی انتخابات 
3- اقدام در تقسیم اعتبارات حواله شده بین حوزه های فرعی و نظارت دقیق در مصرف این اعتبارات بر اساس مقررات مربوط 
4- اقدام در تشکیل هیأت ثبت نام و انجام وظایف مقرر در آئین نامه اجرائی مربوط 
5- ارشاد و راهنمایی مجریان حوزه های فرعی انتخابات به منظور اجرای صحیح مقررات و قوانین و دستورالعملهای مربوط 
6- نظارت و مراقبت در حسن جریان انتخابات مجلس شورای اسلامی ، انتخابات شوراهای شهر و شهرستان و سایر و انتخاباتی که در حوزه فرمانداری بعمل می آید 
7- همکاری در تعیین اعضای دفاتر ثبت نام و محل استقرار دفاتر مزبور و نوزیع برگهای انتخابات 
8- تشکیل انجمن نظارت مرکزی و اقدام در تشکیل انجمنهای نظارت فرعی مربوط به انتخابات مجلس شورای اسلامی براساس قوانین مربوط 
9- تشکیل انجمن نظارت بر انتخابات شورای شهر و شورای شهرستان 
10- تشکیل کمیسیونهای رسیدگی به صلاحیت داوطلبان شرکت در انتخابات براساس قوانین و مقررات مربوط 
11- فراهم آوردن تسهیلات و ایجاد هماهنگی در امر انتخابات براساس بخشنامه ها و دستور العملها 
12- تهیه و تنظیم آمار گزارش روزانه در مورد برگهای انتخابات توزیع شده و اعلام آنها به استانداری و وزارت کشور 
13-  اعلام نتایج انتخابات به استاندار و وزارت کشور 
14- همکاری در صدور اعتبار نامه های نمایندگان و اعلام و ارسال آنها به مراجع مربوط 
15- انجام انتخابات میان دوره ای پس از وصول دستور وزارت کشور 
16- نظارت در انتخابات اتحادیه های صنفی و انجام سایر وظایف مربوط به انتخابات که در آئین نامه مذکور بعهده فرماندار محول است 
17- مراقبت در حسن اجرای انتخابات انجمنها و شورا های محلی براساس مقررات مربوط 

 
  •  آمار سایت
  •  اوقات شرعی
کلیه حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به استانداری فارس بوده واستفاده از آن با ذکر منبع بلا مانع است